Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1.   Informacje ogólne

1.1.   Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://papagofx.pl

1.2.   Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Krzysztof Malec wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PapagoFX Krzysztof Malec, adres siedziby będący jednocześnie adresem do doręczeń: ul. Starachowicka 26/14, 26-600 Radom, NIP: 7962162063, REGON: 381794750, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3.   Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora:

1.4.   Dane osobowe Usługobiorcy (Twoje) są przetwarzane zgodnie:

·     z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

·     rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

·     ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz 1000).

1.5.   Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

1.6.   Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

·     prowadzenie newslettera,

·     prowadzenie systemu komentarzy,

·     prowadzenie rozmów typu chat online,

·     prezentacja profilu użytkownika innym użytkownikom (system komentarzy),

·     obsługa zapytań przez formularz,

·     realizacja zamówionych usług,

·     prezentacja oferty lub informacji.

1.7.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

·     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,

·     poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

1.8.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

·     przetwarzane zgodnie z prawem,

·     zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

·     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.   Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1.   Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.2.  Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

2.3.  W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

2.4.  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3.   Hosting

3.1.   Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: ovh.pl

4.   Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1.   W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

·     firma hostingowa na zasadzie powierzenia,

·     kurierzy,

·     operatorzy pocztowi,

·     operatorzy płatności (przy zakupach online z poziomu Serwisu),

·     banki (przy rozliczeniach z Usługobiorcą),

·     operatorzy rozwiązania typu chat online,

·     firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

4.2.   Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

·     nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości),

·     do momentu cofnięcia zgody w przypadku danych marketingowych; należy również doliczyć okres trzydziestu dni potrzebny na usunięcie Twoich danych z kopii bezpieczeństwa,

·     przez okres trwania korespondencji w przypadku obsługi zapytania ofertowego, a następnie – w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty – albo zasilą bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy; w przypadku jednoznacznego i czytelnego zamknięcia rozmów z Twojej strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

1.

4.3.  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

·     dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

·     ich sprostowania,

·     usunięcia,

·     ograniczenia przetwarzania,

·     oraz przenoszenia danych.

4.4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5.  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu lub świadczenia przez Administratora usług na rzecz Usługobiorcy.

4.7.  W przypadku newslettera dane osobowe przekazywane są do amerykańskiej firmy MailChimp (dane te są przekazywane poza teren Unii Europejskiej w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych – tylko w tym, konkretnym przypadku). Serwis Operatora korzysta z rozwiązań informatycznych firmy MailChimp związanych z profesjonalną obsługą użytkownika newslettera, w tym umożliwia mu samodzielne zarządzanie swoimi danymi:

·     dostęp do swoich danych osobowych

·     ich sprostowania

·     ograniczenia przetwarzania (usunięcia)

4.8. Nie jesteś profilowany, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.

4.9.  Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom za wyjątkiem przetwarzania wskazanego w pkt. 4.7.

5.   Informacje w formularzach

5.1.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

5.2.  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

5.3.  Serwis – w niektórych wypadkach – może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

5.4.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6.   Logi Administratora

6.1.   Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7.   Istotne techniki marketingowe

7.1.   Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8.   Informacja o plikach cookies

8.1.  Serwis korzysta z plików cookies.

8.2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

8.4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

·     utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

·     realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

8.5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.6.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.7.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.8.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9.   Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

9.1.   Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9.2.   W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

·       Edge

·       Internet Explorer

·       Chrome

·       Safari

·       Firefox

·       Opera

Urządzenia mobilne:

·       Android

·       Safari (iOS)

·       Windows Phone